R e p r e s e n t a t i v e   G o v e r n m e n t   C l i e n t s
S P A C I A L   D E S I G N S ,   I N C .                                                                                               Since 1993
 Interior Design                                             Architecture                                           Project Management                                        Space Planning
S P A C I A L   D E S I G N S ,   I N C .                   
  E r i n   K e h o e   5 1 6   6 1 0 - 5 6 0 7                                                                                                                                                                M a r k   G o o d m a n   5 1 6   3 8 4 - 7 2 2 9
  N E W   Y O R K                                                                                                                         S O U T H   F L O R I D A                                                                                              D E V O N   U K
Federal Bureau of Investigation, New York, NY

Jamaican Consulate, New York, NY

The Port Authority of NY & NJ, New York, NY

Urban Development Corp., NY Sportsplex, New York, NY